Uppdaterad kallelse till Malax IF Vårmöte 15.4.2021

Malax IF håller ett stadgeenligt vårmöte torsdag 15.4.2021 kl. 18:30 i Sportstugan i Pixne. På mötet behandlas bland annat verksamhetsberättelser och bokslut för 2020.

Utöver de stadgeenliga ärendena behandlas även ett förslag på ändring i föreningens stadgar paragraf 7 enligt följande:

Paragraf 7 Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt en ordinarie medlem per sektion, med personlig suppleant, som alla utses vid höstmötet.
Styrelsens mandattid är ett kalenderår.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han har förhinder på kallelse av viceordföranden, då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutför, när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden, är närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten”

Under mötet följer vi gällande anvisningar relaterade till Covid-19 pandemin!

För att säkerställa att antalet personer – som deltar i mötet – inte överskrider tillåtet antal enligt gällande restriktioner, så är det önskvärt att man anmäler sitt deltagande på förhand till chatrine(at)nisulaoy.fi
Om antalet deltagare överskrider gällande restriktioner, så kan vi arrangera deltagande via distans.

Alla medlemmar i föreningen är hjärtligt välkomna.

Malax IF
Styrelsen

Kategorier:
Allmänt